01 July 2014

ตลาดสินค้ากระเป๋าในญี่ปุ่น


1. ลักษณะตลาดโดยทั่วไป


2. แนวโน้มความต้องการ


3. แนวโน้มตลาดในปัจจุบัน


4. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการนำเข้า

(1) สินค้าต้องห้ามส่งออกและนำเข้าเพื่อการค้า (ปรากฏในเอกสารแนบ I สนธิสัญญาวอชิงตัน)

(2) สินค้าที่จำเป็นต้องมีใบรับรองล่วงหน้าโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม(METI) และใบอนุญาตส่งออกซึ่งออกโดยหน่วยงานภาครัฐหรือโดยรัฐบาลของประเทศผู้ส่งออก (เอกสารแนบ II ของสนธิสัญญาฯ)

(3) สินค้าที่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตส่งออกที่ออกโดยหน่วงานภาครัฐหรือโดยรัฐบาลของประเทศผู้ส่งออกต้นฉบับใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า ใบรับรองการแปรรูป และสินค้าที่อยู่ในข่ายต้องตรวจสอบล่วงหน้าโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง METI (เอกสารแนบ III ของสนธิสัญญาฯ ) แต่สินค้าที่ได้มาจากการเพาะเลี้ยงโดยมนุษย์ไม่จัดอยู่ในข่ายที่ต้องควบคุม)


ทั้งนี้การใช้ชื่อทั่วไป (ชื่อที่ใช้ทั่วไป ชื่อภาษาญี่ปุ่น ชื่อภาษาอังกฤษ) สำหรับพิจารณาตัดสินว่าเข้าข่ายตามสนธิสัญญานี้หรือว่าเป็นสินค้าที่เพาะเลีย้งโดยมนุษย์หรือไม่นั้นกระทำได้ยาก ดังนั้นจึงควรต้องตรวจสอบชื่อทางวิชาการ(หรือชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific names) ไว้เป็นการล่วงหน้าและระบุชื่อวิทยาศาสตร์อย่างเป็นทางการไว้ในบัญชีราคาสินค้า (Invoice)


5. ข้อกำหนดการแสดงฉลากสำหรับจำหน่าย

ตาม “ข้อกาหนดเกี่ยวกับการแสดงฉลากคุณภาพสำหรับสินค้าอุตสาหกรรมเบ็ดเตล็ด (Labelling of Miscellaneous Manufactured Goods)” ตามกฎหมายว่าด้วยการแสดงฉลากคุณภาพสินค้าสำหรับครัวเรือน 7 ดังนี้

(1) ชนิดของหนัง

(2) วิธีดูแลและเก็บรักษา

(3) ชื่อผู้แสดงฉลาก

(4) ที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ของผู้แสดงฉลาก


6. กฏหมายว่าด้วยการค้าพิเศษ (Act on Specified Commercial Transactions)


7. ข้อกำหนดในการจำหน่ายทางแคตตาล๊อก รวมทั้ง ทางอินเตอร์เนท

o ในการโฆษณาจะต้องระบุชื่อผู้ประกอบการ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์

o ห้ามโฆษณาเกินจริง

o ห้ามส่งโฆษณาไปยังอีเมล์ของผู้บริโภคโดยตรงโดยมิได้รับความเห็นชอบก่อน

o จะต้องแจ้งให้ผู้ซื้อยอมรับก่อน หากเป็นการจ่ายล่วงหน้า

o กรณียกเลิกสัญญาซื้อจะต้องปฏิบัติตามกฏหมาย

o ห้ามการกระทำที่บังคับให้ผู้ซื้อ สั่งซือ้ โดยมิได้ต้องการสินค้านั้น


อนึ่ง แม้ว่าจะเป็นผู้ขายที่อยู่ในต่างประเทศก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวเช่นเดียวกัน


8. อัตราภาษีนำเข้า


9. รายชื่อสมาคมต่างๆที่เกี่ยวข้อง

Japan Bag Association www.kaban.or.jp

Japan Handbag Association www.handbag.or.jp

Japan Leather and Leather Goods Association www.jlia.or.jp

Japan Reptile Leather Industries Association www.jra-zenpa.or.jp


ที่มา

1. ผลการสำรวจภาวะตลาดสินค้ากระเป๋า ปี 2013, Yano Economy Research Institute พฤษจิกายน 2013

2. Ministry of Economy, Trade and Industry  :METI (www.meti.gov.jp)

3. 100 Questions for Import Business 2012 MIPRO , Manufactured Imports and Investment Promotion Organization (www.mipro.or.jp)

4. Guidebook for Export to Japan 2011 <Apparel Products and Materials> , JETRO , March 2011


โดย สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครโอซากา , กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

กรกฎาคม 2557


1. ลักษณะตลาดโดยทั่วไป


2. แนวโน้มความต้องการ


3. แนวโน้มตลาดในปัจจุบัน


4. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการนำเข้า

(1) สินค้าต้องห้ามส่งออกและนำเข้าเพื่อการค้า (ปรากฏในเอกสารแนบ I สนธิสัญญาวอชิงตัน)

(2) สินค้าที่จำเป็นต้องมีใบรับรองล่วงหน้าโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม(METI) และใบอนุญาตส่งออกซึ่งออกโดยหน่วยงานภาครัฐหรือโดยรัฐบาลของประเทศผู้ส่งออก (เอกสารแนบ II ของสนธิสัญญาฯ)

(3) สินค้าที่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตส่งออกที่ออกโดยหน่วงานภาครัฐหรือโดยรัฐบาลของประเทศผู้ส่งออกต้นฉบับใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า ใบรับรองการแปรรูป และสินค้าที่อยู่ในข่ายต้องตรวจสอบล่วงหน้าโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง METI (เอกสารแนบ III ของสนธิสัญญาฯ ) แต่สินค้าที่ได้มาจากการเพาะเลี้ยงโดยมนุษย์ไม่จัดอยู่ในข่ายที่ต้องควบคุม)


ทั้งนี้การใช้ชื่อทั่วไป (ชื่อที่ใช้ทั่วไป ชื่อภาษาญี่ปุ่น ชื่อภาษาอังกฤษ) สำหรับพิจารณาตัดสินว่าเข้าข่ายตามสนธิสัญญานี้หรือว่าเป็นสินค้าที่เพาะเลีย้งโดยมนุษย์หรือไม่นั้นกระทำได้ยาก ดังนั้นจึงควรต้องตรวจสอบชื่อทางวิชาการ(หรือชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific names) ไว้เป็นการล่วงหน้าและระบุชื่อวิทยาศาสตร์อย่างเป็นทางการไว้ในบัญชีราคาสินค้า (Invoice)


5. ข้อกำหนดการแสดงฉลากสำหรับจำหน่าย

ตาม “ข้อกาหนดเกี่ยวกับการแสดงฉลากคุณภาพสำหรับสินค้าอุตสาหกรรมเบ็ดเตล็ด (Labelling of Miscellaneous Manufactured Goods)” ตามกฎหมายว่าด้วยการแสดงฉลากคุณภาพสินค้าสำหรับครัวเรือน 7 ดังนี้

(1) ชนิดของหนัง

(2) วิธีดูแลและเก็บรักษา

(3) ชื่อผู้แสดงฉลาก

(4) ที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ของผู้แสดงฉลากauthor

Thai Trade Center, Osaka

Department of International Trade Promotion