20 January 2015

ทิศทางตลาดผู้สูงอายุในประเทศออสเตรีย

เรื่อง ทิศทางตลาดผู้สูงอายุในประเทศออสเตรีย

        ประเทศออสเตรียกำลังประสบภาวะการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรอย่างมากเช่นเดียวกับประเทศอุตสาหกรรมอื่นๆ อายุขัยเฉลี่ยของประชากรที่เพิ่มขึ้นท่ามกลางอัตราการเกิดของเด็กทารกที่ลดลง ได้ส่งผลต่อโครงสร้างของวัยอย่าง
ต่อเนื่อง ทางเศรษฐศาสตร์มองสิ่งนี้ว่าเป็นปัญหาที่จาเป็นต้องได้รับการแก้ไขหรือมีการดาเนินนโยบายที่เหมาะสมเพื่อให้ประเทศยังคงรักษาความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวได้ และรักษาระบบกองทุนประกันสังคมให้ยังสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างไม่สะดุด
       อีกมุมหนึ่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนี้ได้เปลี่ยนโฉมหน้าของตลาดสินค้า สาขาธุรกิจ และการบริโภคในช่วงสิบปีข้างหน้า การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรได้สร้างความท้าทายให้แก่บรรดาผู้ประกอบธุรกิจอย่างไม่ต้องสงสัย และจานวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นก็ได้สร้างโอกาสใหม่ๆให้แก่ตลาด ผู้ที่สามารถปรับยุทธศาสตร์รวมถึงพัฒนาสินค้าและการบริการขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้ได้ก่อนใครก็จะได้เปรียบและถือเป็นผู้ชนะเทรนด์ทางธุรกิจ ซึ่งโอกาสนี้ไม่จากัดแต่เพียงผู้ประกอบการรายใหญ่เท่านั้นแต่ถือเป็นโอกาสของธุรกิจทุกขนาด 

๑. พัฒนาการด้านโครงสร้างประชากรของออสเตรีย 

        ปัจจุบันออสเตรียมีผู้ประชากรที่มีอายุมากกว่า ๖๐ ปีอยู่ร้อยละ ๒๒ ของประชากรทั้งประเทศหรือประมาณ ๒ ล้านคน ในปี ๒๕๖๓ คาดว่าประชากรกลุ่มนี้จะเติบโตขึ้นและมีจานวนราวหนึ่งในสามของประชากร ๙ ล้านคนทั้งประเทศ ซึ่งเป็นพัฒนาการที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับประเทศอุตสาหกรรมอื่นๆโดยเฉพาะสหภาพยุโรปซึ่ง ณ วันนี้มีจานวนประชากรที่มีอายุมากกว่า ๖๐ ปีถึง ๑๖๐ ล้านคน และในปี ๒๕๕๓ จะเพิ่มขึ้นเป็น ๑๘๕ ล้านคนหรือราวหนึ่งในสี่ของประชากรทั้งหมด ซึ่งการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากรถือเป็นปรากฏการณ์สำคัญที่ทั่วโลกควรให้ความสนใจ 

กราฟที่ ๑ การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของประชากรในประเทศออสเตรีย (แหล่งที่มา: Statistics Austria)


        อายุขัยเฉลี่ยในปัจจุบันของผู้ชายออสเตรียอยู่ที่ ๘๑ ปี ผู้หญิง ๘๕ ปี ในปี ๒๕๖๖ อายุขัยเฉลี่ยของผู้ชายจะเพิ่มขึ้นเป็น ๘๕ ปี และผู้หญิง ๘๘ ปี นั่นหมายความว่าคนที่มีอายุ ๖๐ ปียังเหลือเวลาในชีวิตอีกกว่าหนึ่งในสามหรือเกือบ ๓๐ ปี ซึ่งทาให้มีความรู้สึกว่ายังมีชีวิตอีกยาวนานและส่งผลต่อไปยังพฤติกรรมการบริโภค

กราฟที่ ๒ อายุขัยเฉลี่ยที่เหลือของประชากรออสเตรียนับจากวันที่มีอายุ ๖๐ ปี 

๒. เหตุผลที่ผู้สูงอายุกลายเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับความสนใจ 

       ผู้คนในปัจจุบันมีการปรับแนวความคิดเกี่ยวกับอายุของตนซึ่งส่วนใหญ่รู้สึกว่าตนเองมีความอ่อนเยาว์กว่าอายุจริงราว ๑๐-๑๕ ปี นอกจากนี้ชาวยุโรปราวครึ่งหนึ่งมองว่าช่วงอายุระหว่าง ๖๐-๗๐ ปีนับเป็นช่วงวัยกลางคนอันใหม่ ดังนั้นคนที่มีอายุ ๕๐ ปีจึงมักรู้สึกเหมือนตนมีอายุเพียง ๓๕ ปี คนอายุ ๗๐ ปีแต่มีรูปแบบการใช้ชีวิตเหมือนกับคนอายุ ๕๕ หรือ ๖๐ ปีในอดีต เป็นต้น แนวโน้มอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่จะกำหนดทิศทางเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงการบริโภคในอนาคตอันใกล้ เนื่องจากคนที่มีอายุ ๕๐ ปีขึ้นไปรู้สึกว่าตนเองอยู่ในช่วงที่ดีที่สุดของชีวิตที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและสามารถใช้เงินซื้อหาความสุขให้กับตนเองได้ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากในอดีตเนื่องจากคนกลุ่มนี้มักไม่มีทั้งเวลาและเงิน ในปี ๒๕๕๖ ประชากรที่มีอายุระหว่าง ๕๐-๖๔ ปีมีรายได้หลังหักภาษีเฉลี่ย ๒,๓๖๕ ยูโรต่อเดือน ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ ๖๕ ปีขึ้นไปมีรายได้หลังหักภาษี ๑,๙๒๓ ยูโรต่อเดือน 

กราฟ ๓ รายได้ต่อเดือนหลังหักภาษีของประชากรสูงอายุ (หน่วย = ยูโร)

          
       จากผลการสำรวจของหอการค้าออสเตรียพบว่ากลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นให้ความสำคัญต่อคุณภาพของสินค้าเป็นหลักควบคู่ไปกับราคา ร้อยละ ๖๐ ของกลุ่มตัวอย่างพร้อมที่จะจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเพื่อซื้อสินค้าที่มีคุณภาพดีกว่า ร้อยละ ๕๐ ของผู้ถูกสำรวจยินดีที่จะรับคาแนะนาจากผู้ขาย ด้านแหล่งผลิตของสินค้ามีความสำคัญต่อกลุ่มตัวอย่างจานวนร้อยละ ๕๐ และผู้ถูกสอบถามจานวนไม่น้อยให้ความสำคัญต่อการออกแบบและรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ภาพลักษณ์ของตราสินค้า รวมถึงมุมมองต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ร้อยละ ๕๑ ของผู้ที่มีอายุ ๕๕ ปีขึ้นไปเปลี่ยนไปซื้อสินค้ายี่ห้ออื่นในการซื้อครั้งต่อไปหากไม่ได้รับความพึงพอใจในตัวสินค้า กลุ่มสินค้าที่ผู้บริโภคมีความพร้อมที่จะจ่ายเงินมากกว่าสินค้าอื่นๆได้แก่สินค้าประเภทอาหาร สินค้าเพื่อสุขภาพ และสินค้าเพื่อการบารุงความงาม บุคคลในวัยนี้ไม่เพียงมีทรัพย์สินและกาลังซื้อสูงเท่านั้นแต่ยังมีความต้องการใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อหาความสุขมากกว่าเก็บเอาไว้เฉยๆ และด้วยกาลังซื้อที่สูง ความต้องการใช้จ่ายเงิน และรูปแบบการใช้ชีวิตที่ทันสมัยทาให้คนวัยนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพต่อภาคธุรกิจอย่างยิ่ง 

กราฟที่ ๔ เงื่อนไขในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้าของผู้ที่มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป

๓. แนวโน้มตลาดของกลุ่มลูกค้าผู้สูงอายุ 

๓.๑ การท่องเที่ยว: ประสบการณ์พิเศษ สร้างเสริมสุขภาพ และการบริการที่เป็นเลิศ 

        คนที่มีอายุระหว่าง ๕๐-๗๐ ปีเป็นกลุ่มคนที่มีการเดินทางท่องเที่ยวมากที่สุด และเป็นกลุ่มที่กาลังเปลี่ยนโฉมหน้าของธุรกิจการท่องเที่ยวเนื่องจากคนกลุ่มนี้ไม่เพียงแต่นิยมเดินทางท่องเที่ยวและมีการใช้จ่ายเงินเพื่อการท่องเที่ยวมากขึ้นเท่านั้นแต่ยังมีรูปแบบการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปและหลากหลายขึ้น 

การท่องเที่ยวแนวผจญภัยและท้าทายที่เหมาะกับวัย 

    นักท่องเที่ยวสูงวัยในปัจจุบันส่วนใหญ่ต้องการได้รับประสบการณ์ที่แปลกใหม่และท้าทายขึ้น เช่น การท่องเที่ยวแนวผจญภัยหรือการเดินทางไปยังสถานที่ๆแปลกใหม่ที่เข้าถึงยากและเป็นที่นิยมของนักเดินทางวัยรุ่นหรือนักเดินทางแบบสะพายเป้ เป็นต้น

กิจกรรมกลางแจ้งสาหรับผู้สูงวัยที่ยังแข็งแรง 

    ปัจจุบันมีผู้ให้บริการท่องเที่ยวเริ่มปรับตัวและเสนอแพ็คเกจท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการใหม่ๆของคนรุ่นนี้ เช่น การปั่นจักรยานท่องเที่ยวรอบยุโรป การขี่รถจักรยานยนต์เพื่อชมวิว การขี่ม้าท่องป่าในรัสเซีย การขี่อูฐชมทะเลทรายในมองโกเลีย หรือการเดินป่าและปีนเขา เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการท่องเที่ยวประเภทนี้ไม่ได้เป็นอุปสรรคหรือเป็นภาระต่อสุขภาพร่างกายของคนสูงวัยแต่อย่างใด 

การท่องเที่ยวแบบออกแรงพร้อมการดูแลทางการแพทย์ 

         ประเด็นด้านสุขภาพและความแข็งแรงของร่างกายมีบทบาทสำคัญต่อความต้องการเดินทางท่องเที่ยว ดังนั้นการท่องเที่ยวที่มาพร้อมด้วยการดูแลทางการแพทย์จึงเติบโตอย่างรวดเร็วในตลาดผู้สูงอายุ 

ยุทธศาสตร์ “สิ่งเล็กน้อย ๙๙ อย่าง”

     ในประเทศออสเตรียมีการพัฒนาเครื่องหมายรับรองคุณภาพโรงแรมชื่อว่า “๕๐plus-Gütersiegel” มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๑ ซึ่งเงื่อนไขสำคัญของการรับรองมาตรฐานได้แก่คุณภาพการบริการที่ดีเยี่ยม อาหารที่เป็นเลิศ จุดขายทางด้านวัฒนธรรม และบรรยากาศในการสื่อสาร ซึ่งมีความสำคัญมากกว่าการมีเครื่องมือช่วย เช่น เก้าอี้เลื่อนไฟฟ้า หรือเครื่องโทรศัพท์ที่มีปุ่มกดขนาดใหญ่พิเศษ เป็นต้น (www.50plushotels.com)

๓.๒ สุขภาพ: ต้นทุนของชีวิตที่ยืนยาวและสมบูรณ์ 

       มุมมองต่ออายุอันใหม่ทาให้สุขภาพกลายเป็นปัจจัยหลักสำคัญเพื่อการมีชีวิตที่ยืนยาวและมีความคล่องแคล่วยาวนานที่สุดเท่าที่จะทาได้ และจานวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ได้ส่งผลมากขึ้นเรื่อยๆไปต่อลักษณะการทางาน การพักผ่อนยามว่าง และการบริโภค ซึ่งไม่มีปัจจัยใดที่จะสำคัญยิ่งกว่าปัจจัยด้านสุขภาพเนื่องจากการรักษาสุขภาพของตนเป็นเงื่อนไขที่สำคัญที่สุดของการสามารถกำหนดรูปแบบชีวิต การเติมเต็มความต้องการส่วนบุคคล และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีสมวัย การรักษาสุขภาพไม่ได้หมายถึงการรับประทานยาหรืออาหารเสริมเพื่อบำรุงเท่านั้น แต่หมายถึงการมีรูปแบบการใช้ชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพซึ่งสิ่งนี้ได้ผลักดันให้เกิดอุปสงค์ต่อสินค้าและบริการที่มีนวัตกรรม ซึ่งคาดว่าตลาดสินค้าและการบริการเพื่อสุขภาพจะสามารถเติบโตเป็นตลาดขนาดพันล้านได้ในอนาคต 

อาหารเพื่อสุขภาพ 
        
        สำหรับคนอายุมากกว่า ๕๕ ปี การออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านกลายเป็นกิจกรรมยามว่างที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมาก และเนื่องจากบุคคลในวัยนี้มีความใส่ใจต่อสุขภาพเป็นพิเศษจึงเป็นโอกาสทองของผู้ที่ให้บริการด้วยผลิตภัณฑ์อาหารแบบปลอดสารพิษซึ่งสามารถทาควบคู่ไปกับการให้บริการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ เช่น การพักโฮมสเตย์ที่มีกิจกรรมเดินชมสวนผักปลอดสารพิษและมีการบริการอาหารที่ปรุงจากผักปลอดสารพิษสดๆจากสวน เป็นต้น 

การรักษาโรคเป็นกลายเป็นอดีตไปแล้ว 

       การให้บริการด้านสุขภาพที่ส่งเสริมการปูองกันโรคภัยไข้เจ็บนับเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ เช่น การให้บริการคาปรึกษาในการฝึกร่างกายและจิตใจเพื่อให้ผ่อนคลายจากความเครียดหรือเทคนิคการดูแลตนเองจากภายในซึ่งส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีอย่าง ได้ผลและยั่งยืน เป็นต้น 

การพักร้อนที่ผสานการฟื้นฟูสุขภาพ 

      การให้บริการบาบัดฟื้นฟูสุขภาพ (Medical Wellness) เช่น สปา ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นจากกลุ่มลูกค้าสูงอายุ และเป็นกิจกรรมที่ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างดีในภาคการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การให้บริการด้านนี้รวมไปถึงการให้ข้อแนะนาในการดูแลรักษาสุขภาพที่ถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อนาไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีและความรู้สึกที่ดีต่อสุขภาพผ่านการดูแลตนเอง รวมถึงผลิตภัณฑ์โฮมสปาซึ่งลูกค้าสามารถเลือกซื้อไปใช้บาบัดง่ายๆได้ด้วยตนเองที่บ้าน 

แนวคิดใหม่ด้านกีฬา 

        ตั้งแต่อดีตยังไม่เคยมียุคใดที่ผู้สูงวัยจะชื่นชอบการเล่นกีฬาที่ต้องเคลื่อนไหวมากดังเช่นในปัจจุบัน ซึ่งคนกลุ่มนี้ได้กลายเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญของผู้ให้บริการด้านกีฬา เช่น เทนนิส กีฬาในน้า ฟิตเนสสตูดิโอ เป็นต้น ทั้งนี้ทั้งนั้นลูกค้ากลุ่มนี้ก็คาดหวังการให้บริการแบบมืออาชีพและการได้รับการดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

เครื่องเล่นวีดีโอเกมที่ส่งเสริมการออกกาลังกาย 
        ตัวอย่างที่สำคัญ เช่น เครื่องเล่นเกม Wii ของ Nintendo ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่รวมถึงผู้สูงวัยและมีเกมที่ถูกออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการออกกาลังกายภายในบ้าน เช่น เกมเทนนิส เกมโบว์ลิ่ง เป็นต้น นอกจากนี้เมื่อใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริม เช่น Balance Board ก็จะทาให้ผู้สูงอายุสามารถเลือกออกกาลังกายแบบที่เหมาะสมและไม่หนักจนเกินไป เช่น การฝึกทรงตัว และโยคะ เป็นต้น 

๓.๓ การค้าปลีก 

           การออกแบบและตกแต่งห้างร้านเพื่อดึงดูดลูกค้าถือเป็นสิ่งสำคัญ อย่างไรก็ตามไม่ควรออกแบบให้ห้างร้านดูกลายเป็นสถานที่เฉพาะของคนชราเนื่องจากคนกลุ่มนี้ไม่ต้องการถูกมองว่าเป็นคนชราหรือเป็นผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ แต่ควรมีการออกแบบที่ทันสมัยและสร้างความรู้สึกที่เป็นมิตรต่อลูกค้าสูงวัย เช่น มีบริการเปิดประตู มีทางเดินที่กว้างกว่าปกติ มีแสงสว่างที่กาลังพอดี มีการจัดวางสินค้าที่ดูแล้วสบายตา ป้ายและสัญลักษณ์ต่างๆมีขนาดที่เหมาะสมและสามารถอ่านได้ง่าย พนักงานขายได้รับการฝึกอบรมมาดีและมีความอดทนในการให้คาแนะนาต่อลูกค้า เป็นต้น 

         นอกจากนี้ยังควรนาการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรมาเป็นยุทธศาสตร์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยการมีโครงสร้างอายุของพนักงานที่สอดคล้องกับโครงสร้างในสังคม ประโยชน์ที่ได้รับ เช่น การสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นในที่ทำงาน พนักงานสูงวัยมักมีความรับผิดชอบในหน้าที่สูง หยุดงานน้อย และมีประสบการณ์สามารถบริการลูกค้าได้หลายรูปแบบ อีกด้านหนึ่งการมีพนักงานหลายวัยจะทาให้สามารถเข้าใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสม เป็นต้น 

๓.๔ สื่อสมัยใหม่: การเชื่อมต่อกับโลกภายนอกมีความสำคัญมาก 

        อายุไม่ใช่อุปสรรคของการใช้งานเทคโนโลยีอีกต่อไปเนื่องจากผู้สูงอายุในปัจจุบันติดตามพัฒนาการของเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง อันจะเห็นได้จากอัตราการใช้อินเตอร์เนตของผู้ที่มีอายุระหว่าง ๕๕-๗๔ ปีในประเทศออสเตรีย ซึ่งมีถึงร้อยละ ๓๗ ในปี ๒๕๕๑ ในขณะที่ในปี ๒๕๔๖ มีเพียงร้อยละ ๑๓ และในปัจจุบันอินเตอร์เนตได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของผู้สูงอายุจานวนมากไปแล้ว ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดยุทธศาสตร์อีคอมเมิร์ซ อย่างไรก็ตามผู้สูงวัยส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้งานอินเตอร์เนตเป็นครั้งคราวและไม่ต้องการออนไลน์ตลอดเวลาเช่นเด็กวัยรุ่น 

การใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์คของผู้สูงอายุ 

        ผลการศึกษาพบว่าผู้ที่มีอายุมากกว่า ๕๕ ปีที่อยู่อาศัยในยุโรปตะวันตกจานวนกว่าร้อยละ ๑๕ มีการเข้าใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์คอย่างน้อยเดือนละครั้ง เว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมของคนวัยนี้ได้แก่ www.platinnetz.de ซึ่งผู้ใช้สามารถแชท อัพโหลดรูปภาพหรือข้อความ เป็นต้น เช่นเดียวกับ Facebook ที่เป็นที่นิยมของกลุ่มวัยรุ่นแต่ก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากผู้สูงวัย อย่างไรก็ตามยังไม่พบว่าผู้สูงวัยในออสเตรียมีความนิยมในการแชทผ่านโทรศัพท์มือถือ เช่น WhatsApp เป็นต้น

การซื้อสินค้าทางอินเตอร์เนต 

         จำนวนผู้ที่นิยมสั่งซื้อสินค้าทางอินเตอร์เนตมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมถึงในกลุ่มผู้สูงอายุ ในปี ๒๕๕๕ มีคนที่มีอายุระหว่าง ๕๕ -๖๔ ปี ในประเทศออสเตรียจานวนราวหนึ่งในสามสั่งซื้อสินค้าและบริการทางอินเตอร์เนต ส่วนใหญ่เป็นการซื้อแพ็คเกจท่องเที่ยว ตั๋วโดยสาร หนังสือ บัตรคอนเสิร์ตและโรงละคร ไปจนถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

๓.๕ การศึกษา: เทรนด์ของการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

        ความนิยมในการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ของผู้สูงอายุมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพหรือเป็นความต้องการส่วนบุคคล ในปี ๒๕๕๑ มีผู้ที่มีอายุระหว่าง ๕๕-๖๔ ปี ในประเทศออสเตรียจานวนถึงร้อยละ ๙๓ เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดในยุโรป จึงสามารถนากิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบต่างๆเข้ามาผสมผสานกับการท่องเที่ยว เช่น คอร์สทาอาหารไทย คอร์สแกะสลัก คอร์สทาผ้าบาติก คอร์สทาโฮมสปา และอื่นๆ ซึ่งสามารถถูกต่อยอดโดยการขายสินค้าที่เกี่ยวข้องอีกด้วย 

กราฟ ๕ สัดส่วนของคนอายุระหว่าง ๕๕-๖๔ ปีที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 

๓.๖ ที่พักอาศัยในฐานะศูนย์กลางของการใช้ชีวิต: โอกาสอันยิ่งใหญ่สาหรับนวัตกรรมใหม่ๆ 

         ไม่มีคนกลุ่มอายุใดที่ให้ความสนใจต่อที่พักอาศัยและการประดับตกแต่งมากกว่ากลุ่มผู้สูงวัยเนื่องจากสาหรับคนกลุ่มนี้ลักษณะที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยหลักของคุณภาพชีวิตที่สามารถใช้เงินซื้อได้ คนที่มีอายุระหว่าง ๕๐-๗๐ ปีส่วนใหญ่มีความพร้อมที่จะใช้จ่ายเงินเพิ่มขึ้นเพื่อซื้อสิ่งของเครื่องใช้รวมถึงเครื่องประดับตกแต่งบ้านและที่พักอาศัยหากเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูงรวมถึงได้รับการบริการและการให้คาปรึกษาที่ประทับใจ และเนื่องจากคนกลุ่มนี้มีกาลังซื้อและความพร้อมในการใช้จ่ายสูงผู้ประกอบการจึงควรให้ความใส่ใจในการพัฒนาสินค้าและบริการสาหรับชีวิตประจาวันที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตได้ด้วยตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

การใช้ชีวิตที่ปราศจากการพึ่งพา

       อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆภายในบ้านควรถูกออกแบบมาเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตประจาวันได้ปกติด้วยตนเองโดยไม่ต้องพึ่งพาการช่วยเหลือจากผู้อื่น หลักๆ เช่น ห้องครัวควรทาจากวัสดุที่สามารถดูแลรักษาและทาความสะอาด ง่าย อุปกรณ์ต่างๆควรสามารถใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน และมีระบบการทาความสะอาดตัวเอง รวมไปถึงนวัตกรรมใหม่ๆที่จะช่วยอานวยความสะดวกในการใช้ชีวิต

ออกแบบมาเพื่อทุกคน 

          การออกแบบที่พักรวมถึงอุปกรณ์และเครื่องประดับตกแต่งต่างๆไม่ควรทาให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นสถานที่ของคนชราโดยเฉพาะ ยกตัวอย่างเช่นห้องน้าซึ่งปกติถือเป็นจุดที่มีความสำคัญมากที่สุดแห่งหนึ่งของบ้านควรมีรูปลักษณ์ที่สวยงามทันสมัยแต่มีการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ เช่น อ่างอาบน้าที่มีทางเข้าออกแบบใหม่ที่ไม่เป็นอุปสรรคและมีพื้นผิวปูองกันการลื่น เป็นต้น การตั้งชื่อสินค้าก็ไม่ควรระบุว่าเป็นสินค้าสาหรับคนสูงอายุแต่ควรโฆษณาว่าเป็นสินค้าที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในชีวิตซึ่งคนทุกวัยสามารถใช้งานได้แหล่งที่มา: WKO, bmwfj, Statistics Austria, Eurostat 

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเวียนนา

มกราคม ๒๕๕๘


author

Thai Trade Center, Vienna

Department of International Trade Promotion