01 November 2013

เจาะตลาดสินค้าผู้สูงอายุเยอรมัน

เจาะตลาดสินค้าผู้สูงอายุเยอรมัน

ทำความเข้าใจตลาด คำเสนอแนะ และกลยุทธ์ในการเจาะตลาดผู้สูงอายุของเยอรมันแบบครบถ้วน1. สถิติ

ตามสถิติของสํานักงานสถิติแห่งชาติประจําสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี (Statistisches Bundesamt) เยอรมันมีประชากรเมื่อสิ้นปี 2010 ทั้งสิ้นประมาณ 81.75 ล้านคน โดยแยกจํานวนตามกลุ่มอายุได้ ดังนี้ 

(1) ประชากรที่มีอายุต่ำกว่ า 20 ปี  คิดเป็นร้อยละ 18.4 ของจํานวนประชากรทั้งหมด

(2) ประชากรที่มีอายุระหว่าง 20-40 ปี  คิดเป็นร้อยละ 24.2 ของจํานวนประชากรทั้งหมด

(3) ประชากรที่มีอายุระหว่าง 40-60 ปี  คิดเป็นร้อยละ 31.1 ของจํานวนประชากรทั้งหมด

(4) ประชากรที่มีอายุระหว่าง 60-80 ปี  คิดเป็นร้อยละ 21 ของจํานวนประชากรทั้งหมด และ 

(5) ประชากรที่มีอายุมากกว่า 80 ปี  คิดเป็นร้อยละ 5.3 ของจํานวนประชากรทั้งหมด


จากสถิติจึงสามารถกล่าวได้ว่าประชากรส่วนใหญของเยอรมันเป็นประชากรที่มีอายุมากกว่า 40 ปี  ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 57.40 ของประชากรทั้งหมดในประเทศ ในขณะที่ประชากรที่มีอายุน้อยกว่า 40 ปีของเยอรมัน มีจํานวนเพียงร้อยละ 42.6 ของประชากรทั้งหมดในประเทศ   นอกจากนี้ สํานักงานสถิติยังคาดการณ์ไว้ว่า ผู้สูงอายุของเยอรมันจะมีสัดส่วนมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากระบบสาธารณสุขที่ดีที่ทําให้ผู้คนมีอายุเฉลี่ยมากขึ้น และการที่ครอบครัวยุคใหม่ของเยอรมันไม่นิยมมีบุตร


2. การใช้จ่ายของประชากรเยอรมัน 

การสํารวจการใช้จ่ายในครัวเรือนเยอรมันตามกลุ่มอายุของผู้หารายได้หลักของครอบครัวครั้งลาสุดเมื่อปี 2008 

ชี้ให้เห็นว่าครัวเรือนที่มีอายุระหวาง 65-70 ปีเป็นประชากรที่ใช้จ่ายเงินรายเดือนมากที่สุดเมื่อเทียบกับประชากรในกลุ่มอายุอื่นๆ ที่มีรายได้สุทธิรายเดือนเท่ากัน

ครอบครัวเยอรมันที่มีอายุระหว่าง 65-70 ปีที่มีรายได้สุทธิ 2,000-2,600 ยูโรต่อเดือน ใช้จ่ายในแต่ละเดือนประมาณ 2,147 ยูโรโดยสามารถแยกเป็นสินค้าที่สําคัญๆ  5 อันดับแรก ดังนี้

(1) ค่าที่อยู่และค่าพลังงาน 767 ยูโร หรือร้อยละ 36

(2) ค่าอาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ 318 ยูโร หรือร้อยละ 15 

(3) ค่าเดินทาง 282 ยูโร หรือร้อยละ 13

(4) ค่าใช้จายเพื่อความบันเทิง 270 ยูโร หรือร้อยละ 13

(5) ค่าเฟอร์นิเจอร์และของใช้ในครัวเรือน 102 ยูโร หรือร้อยละ 5

แม้ว่าประชากรในกลุ่มอายุ 65-70 ปีในประเทศไทย อาจเป็นกลุ่มที่คนมองว่าเป็นผู้สูงวัยเนื่องจากเกษียณอายุแล้ว 

แต่ชาวเยอรมันในกลุ่มดังกล่าวยังคงเป็นกลุมที่ active และยังคงความเป็นหนุ่มสาว นอกจากจะมีการทํากิจกรรมร่วมกันเสมอๆ แล้ว ยังคงจับจ่ายใช้สอยมากกว่าคนที่อายุน้อยกว่าอีกด้วย


3. ตลาดสินค้าผู้สูงอายุในประเทศเยอรมัน

ในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผานมา ตลาดผู้สูงวัยของเยอรมันเพิ่มความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆ และคาดว่า 

ชาวเยอรมันที่อายุมากกว่า 50 ปี ใช้จ่ายเงินในการซื้อสินค้าต่างๆ รวมประมาณปีละ 700,000 ล้านยูโร ด้วยเหตุ 

นี้จึงมีบริษัทหลากหลายรายต้องการผลิตสินคาเพื่อป้อนตลาดดังกล่าว แต่การจะประสบความสําเร็จในตลาด 

สินค้าผู้สูงอายุไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากบริษัทต่างๆ จะต้องทําความเข้าใจลูกค้าและผลิตสินค้าพร้อมทําการตลาด 

ที่เข้ากับกลุ่มลูกค้า

ลูกค้าสูงวัยเยอรมันมักจะไม่ชอบถูกมองว่าเป็นผู้สูงอายุและมักจะมีความรู้สึกว่าตัวเองอายุน้อยกว่า 

อายุจริงประมาณ 10 ปี อย่างไรก็ดีสภาพร่างกายของผู้คนในวัยนี้มักจะทําให้ไม่สามารถขยับตัวได้คล่องแคล่ว 

เหมือนคนหนุ่มสาว ลูกค้ากลุ่มนี้จึงตองการสินค้าที่อํานวยความสะดวกมากขึ้นแต่ต้องเป็นสินค้าที่มีดีไซน์ที่ไม่ได้ 

มีลักษณะเด่นให้เห็นชัดเจนว่าเป็นสินค้าสําหรับคนสูงวัย ดังนั้น บริษัทที่ต้องการเจาะตลาดกลุ่มนี้จะต้องเข้าใจ 

ทั้งจิตใจและลักษณะทางกายภาพของผู้สูงวัยเป็นอย่างดี ดังตัวอย่างของบริษัทรถยนต์แห่งหนึ่งของเยอรมันที่ใช้วิธีการให้วิศวกรใสชุดที่ทําขึ้นมาเพื่อให้สมรรถภาพในการเคลื่อนไหวรางกายและการรับรู้ทางการสัมผัสลดลงเหมือนผู้สูงอายุและใส่แว่นตาที่ทําให้ความสามารถในการมองเห็นลดลงเพื่อให้วิศวกรเข้าใจสมรรถภาพของผู้สูงอายุและออกแบบรถยนต์ที่เหมาะสมกับวัยได้ดีขึ้น

สินค้าสําหรับผู้สูงอายุในเยอรมันมีด้วยกันหลากหลาย ตั้งแต่สินค้าเกี่ยวกับสุขภาพ เสื้อผ้า เครื่องประดับ 

สินค้าสันทนาการ เช่น ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ คอร์สอบรม คอนเสิร์ต พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ สินค้า บริการ เช่น การนวดผ่อนคลาย 

การนวดกระชับร่างกาย ฯลฯ สินค้าเครื่องกีฬา แพ็กแก็จการทองเที่ยวไปจนถึงที่อยู่ที่ออกแบบมาเพื่อผู้สูงอายุหรือโรงแรมที่ตกแต่งและออกแบบมาเพื่ออํานวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ


4. โอกาสของสินค้าไทยสําหรับผู้สูงอายุ

สินค้าไทยที่มีโอกาสในการทําตลาดผู้สูงอายุ ประกอบด้วย

1.  อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

2.   ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เช่น อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์นวดเพื่อการผ่อนคลาย

3.  เฟอร์นิเจอร์/ของใช้ที่เหมาะกับสรีระผู้สูงอายุ

4.   ภาพยนตร์บู๊เชิงวัฒนธรรม อาทิ ต้มยํากุ้งเคยได้รับความนิยมจากชาวเยอรมันมาก

5.   Application ที่ใช้กับ smart phone, tablet computer เป็นต้น


ทั้งนี้ ผู้ส่งออกไทยอาจใช้ช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าโดยการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า สําหรับ 

ผู้สูงอายุในเยอรมันที่มีชื่อวางาน Die 66 หรือ The 66


5. งานแสดงสินคา Die 66 หรือ The 66

งานแสดงสินค้า Die 66 หรือ The 66 เป็นงานแสดงสินค้าสําหรับลูกค้าอายุ 50 ปีขึ้นไป (50Plus) ที่ 

ใหญ่ที่สุดในเยอรมัน เริ่มจัดครั้งแรกในปี 2004 โดยจัดปีละ 2 ครั้งในเดือนเมษายน ณ เมือง Munich และใน 

เดือนตุลาคม ณ เมือง Leipzig ภายในงานจัดให้มีการแสดงสินค้าพร้อมกิจกรรมต่างๆ สําหรับผู้สูงอายุ เช่น การ 

เต้นรํา การเดินแบบ และยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ร่วมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ เช่น ด้านการลงทุน 

สุขภาพ กฎหมาย ฯลฯ ดังนั้น งานแสดงสินคา Die 66 จึงถือเป็นงานแสดงสินค้าครบวงจรที่มีทั้งสินค้า บริการ 

และความบันเทิงพร้อมความรู้ให้แก่ผู้เข้าชมงาน

งานแสดงสินคา Die 66 ประสบความสําเร็จอย่างมากเห็นได้จากจํานวนผู้เข้าชมและผู้ออกงานที่เพิ่ม

มากขึ้น และขนาดของสถานที่จัดงานที่กว้างขึ้นในการจัดงาน 9 ปีที่ผ่านมา


ปีที่จัดงาน     จํานวนอาคารจัดงาน              ผู้รวมออกงาน ผู้เข้าชมงานโดยประมาณ

2005                        2                               110                          10,000

2006                        2                               220                          17,000

2007                        3                               330                          23,000

2008                        3                               350                          32,000

2009                        3                               370                          35,000

2010                        3                               370                          38,000

2011                        3                               370                          42,000

2012                        4                               450                          44,000

2013                        4                               450                          45,000


ในปี 2005 เริ่มมีการจัดงานครั้งแรกในพื้นที่เพียง 2 อาคารและมีบริษัทเขาร่วมออกแสดงสินค้าเพียง

110 และมีผู้เข้าชมงานเพียง 10,000 คน ในการจัดงานครั้งล่าสุดในเมือง Munich เมื่อวันที่ 12-14 เมษายน

2013 มีบริษัทเข้าร่วมแสดงสินคาถึง 450 บริษัท และมีชาวเยอรมันสนใจเข้าร่วมชมงานทั้งสิ้น 45,389 คน

ในปี 2014 งานแสดงสินคา Die  66  จะจัดงานแสดงครั้งยิ่งใหญ่เพื่อฉลองครบรอบ 10 ปีของการจัดงาน 

โดยจะจัดระหว่างวันที่ 4-6 เมษายน 2014 ที่เมือง Munich และวันที่ 24-26 ตุลาคม 2014 ที่เมือง Leipzig ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ต่างตั้งตารอคอยเพื่อจะเข้ารวมงาน


*************************************


สํานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

พฤศจิกายน 2556


author

Thai Trade Center, Frankfurt

Department of International Trade Promotion