09 July 2014

Video : บรรยายการจัดกิจกรรมการสัมมนาแนวโน้มแฟชั่นสำหรับผู้สูงอายุในญี่ปุ่น

วีดีโอการบรรยายกิจกรรมสัมมนาและให้คำปรึกษาเพื่อขยายตลาดส่งออกสินค้าแฟชั่นในประเทศญี่ปุ่น ภายใต้หัวข้อเรื่อง “50 up Lifestyle & Fashion in Japan” โดยเชิญ Ms. Yoko Miyake ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น มาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดสินค้าแฟชั่นสำหรับผู้สูงอายุในญี่ปุ่นauthor

สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์

Department of International Trade Promotion