06 August 2014

Video : Thai HQ Project Summary

กิจกรรมพัฒนาสินค้าสุขภาพและความงาม แฟชั่น และ อาหารสำหรับผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น โดยทีมผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นให้คำแนะนำแนวทางการพัฒนารูปแบบสินค้าสำหรับผู้สูงวัยในญี่ปุ่นแก่ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นรายบริษัทกลุ่มสินค้า เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยพัฒนาสินค้าสำหรับผู้สูงอายุเพื่อเข้าสู่ตลาดญี่ปุ่น และ สร้างช่องทางการตลาดใหม่ๆ และโอกาสทางการตลาดสินค้าไทยในตลาดญี่ปุ่น

Thai HQ Project : Short Summary


author

สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์

Department of International Trade Promotion