08 February 2018

ภาพรวมตลาดผู้สูงอายุในฝรั่งเศส

สำนักพัฒนาการค้าและธุรกิจไลฟ์สไตล์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ(Workshop) ตามโครงการพัฒนาตลาดสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ ปีที่ 5 (60+) ให้แก่สมาชิกในโครงการพัฒนาสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ เมื่อวันที่ 25-26 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งภาพในการประชุมเชิงปฏิบัติการมีการให้ความรู้ภาพรวมการตลาดฝรั่งเศส โดย Mr. David Landart ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศฝรั่งเศส

READ MORE
11 October 2018

สมุนไพรไทยวัตถุดิบที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการอาหารหรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เพราะนอกจากสรรพคุณที่มากมายแล้ว ยังมีส่วนช่วยเกษตรกรไทยที่ปลูกสมุนไพรเหล่านี้ให้มีรายได้มากขึ้น รวมไปถึงยังสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ผ่านงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยหรือภาครัฐของไทยด้วย
READ MORE
18 August 2016

สรุปสัมมนา Food forum : Anti-aging Foods Market in Japan

สรุปการจัดบรรยายพิเศษเรื่อง “ Food Forum : Anti-Aging Food Market in Japan” โดยสำนักส่งเสริมสินค้าและไลฟ์สไตล์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดย Mr. Yoko Miyake ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสินค้าตลาดผู้สูงอายุ (Active Senior 50+)
READ MORE
07 October 2015

60+ Project Showcase at BIG&BIH OCTOBER 2015

ขอเชิญท่านเยี่ยมชมคูหานิทรรศการ 60+ ภายในงานแสดงสินค้างานแสดงสินค้า BIG&BIH
READ MORE
30 September 2015

สรุปเอกสารประกอบการประกอบการสัมมนา เรื่องแนวโน้มความต้องการสินค้าเฟอร์นิเจอร์ของผู้สูงอายุในญี่ปุ่น

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับองค์กรการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) ได้จัดจัดสัมมนาเรื่อง “แนวโน้มความต้องการสินค้าเฟอร์นิเจอร์ของผู้สูงอายุในญี่ปุ่น” โดย Mr.Kohei Takata ผู้เชี่ยวชาญด้านเฟอร์นิเจอร์จากประเทศญี่ปุ่น จึงได้จัดทำคำแปลเอกสารประกอบการสัมมนาขึ้น
READ MORE
30 March 2015

สรุปผลการจัดคณะผู้แทนการค้าสินค้าสำหรับผู้สูงอายุในญี่ปุ่น

การจัดคณะผู้แทนการค้าไปเจรจาการค้าครั้งนี้ นับว่าประสบความสำเร็จและถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการผลักดันสินค้าสำหรับผู้สูงอายุเข้าสู่ช่องทางตลาดในกลุ่มห้างสรรพสินค้าในประเทศญี่ปุ่น
READ MORE
28 October 2014

รายงานผลการดำเนินการจัดสัมมนา “เจาะลึกตลาดญี่ปุ่น : ตลาดศักยภาพตลาดสินค้าผู้สูงอายุ”

ประเทศญี่ปุ่นเป็นตลาดขนาดใหญ่ จำนวนประชากรประมาณ 127 ล้านคน มากเป็นอันดับ 9 ของโลก ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP มีมูลค่าประมาณ 479.2 ล้านล้านเยน หรือ 4.57 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากสหรัฐฯ และจีน ตลาดญี่ปุ่นยังมีโอกาสทางการค้าสำหรับผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะในส่วนของ Niche market (ตลาดสินค้าเฉพาะด้าน) เช่น สินค้าสำหรับผู้สูงวัย ทั้งนี้ จำนวนประชากรในวัยผู้สูงอายุ senior citizen มีจำนวนเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 ของคนญี่ปุ่น หรือมากกว่า 30 ล้านคน
READ MORE
28 October 2014

Presentation ประกอบงานสัมมนา “เจาะลึกตลาดญี่ปุ่น : ตลาดศักยภาพตลาดสินค้าผู้สูงอายุ”

ประเทศญี่ปุ่นเป็นตลาดขนาดใหญ่ จำนวนประชากรประมาณ 127 ล้านคน มากเป็นอันดับ 9 ของโลก ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP มีมูลค่าประมาณ 479.2 ล้านล้านเยน
READ MORE
21 October 2014

รายงานการเดินทางไปเจรจาการค้าที่ญี่ปุ่น

รายงานการเดินทางไปเจรจาการค้าตามโครงการตลาดสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 26 กันยายน ถึง 2 ตุลาคม 2557 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการตลาดสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ
READ MORE
06 August 2014

รายงานผลงานสัมมนา “เจาะลึกตลาดญี่ปุ่น : ตอนแนวโน้มตลาดของกลุ่มสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ”

ประเทศญี่ปุ่น เป็นประเทศที่มีโครงสร้างสัดส่วนประชากรสูงอายุจำนวนมาก โดยปัจจุบันในจำนวนประชากรญี่ปุ่นทุก 4 คน จะมีผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 65 ปี จำนวน 1 คน
READ MORE
06 August 2014

ประมวลภาพกิจกรรมพัฒนาสินค้าสุขภาพและความงาม แฟชั่น และ อาหารสำหรับผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น

ประมวลภาพกิจกรรมพัฒนาสินค้าสุขภาพและความงาม แฟชั่น และ อาหารสำหรับผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น โดยทีมผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นให้คำแนะนำแนวทางการพัฒนารูปแบบสินค้าสำหรับผู้สูงวัยในญี่ปุ่น
READ MORE