Register

REGISTER

Subscribe

รับข่าวสารประชาสัมพันธ์โครงการ งานสัมนาและความรู้ต่างๆ ที่กรมฯเผยแพร่ สำหรับผู้สนใจโครงการ และสินค้าต่างๆ

Registration

สิทธิประโยชน์ในการนำสินค้าเข้าร่วมประชาสัมพันธ์ผ่านโครงการ เข้าร่วมงานอบรมสัมนาต่างๆของโครงการ
คุณสมบัติของการเข้าเป็นสมาขิกโครงการ

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าสำหรับผู้สูงอายุในงาน STYLE เดือนเมษายน 2561 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 มีนาคม 2561

คุณสมบัติของการสมัครสมาชิกโครงการ

 1. เป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออกสินค้าและบริการ หรือผู้ประกอบการสินค้าแบรนด์ไทยสำหรับผู้สูงอายุของไทย ที่เป็นที่ยอมรับจากผู้นำเข้า
 2. ต้องเป็นบริษัทไทยที่มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 51
 3. เป็นสินค้าที่มีคุณภาพหรือมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีและเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก
 4. มีการจดทะเบียนนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 5. มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในนามนิติบุคคลกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา
 6. มีภาพลักษณ์ของกิจการที่ดีและไม่มีประวัติเสียหายในการส่งออก เช่น ไม่มีพฤติกรรมการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือ ไม่มีเจตนาลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น

เอกสารอ้างอิงต่างๆสำหรับการสมัคร

 • หลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีผู้สมัครเป็นนิติบุคคล เช่น บริษัท หจก.)
 • แผนที่ตั้งของบริษัท (ถ้ามี)
 • รูปเครื่องหมายการค้า และสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา (ถ้ามี)
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจากต่างประเทศ (ถ้ามี)
 • สำเนาใบรับรองมาตรฐานต่างๆ (ถ้ามี)
 • สำเนาหลักฐานการเป็นสมาชิกกรม หรือหน่วยงานอื่น (ถ้ามี)
 • แคตตาล็อก / โบรชัวร์ / นามบัตร / CD / DVD / Company Profile (ถ้ามี)

Register via Facebook

Register via Facebook

Please fill your information in to below form.

Gender
      

Already a member? Login here