Dinsor

CT Asia Robotics

หุ่นยนต์นวัตกรรมใหม่ที่พัฒนาขึ้นสำหรับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ เพื่อการเฝ้าดู และติดต่อสื่อสารกับญาติหรือแพทย์ โดยใช้ WiFi ซึ่งเป็นระบบแบบอัตโนมัติ ทำให้ไม่ต้องศึกษาวิธีการใช้งาน

T: 66 2713 7955
E: praweec@ctasia.com
W: www.dinsow.com
Thaitrade: