21 ตุลาคม 2557

กิจกรรมการเดินทางไปเจรจาการค้าที่ญี่ปุ่น

กิจกรรมการเดินทางไปเจรจาการค้าตามโครงการตลาดสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 26 กันยายน ถึง 2 ตุลาคม 2557 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการตลาดสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ ของปีงบประมาณ 2557 

อ่านรายงานสรุปผลกิจกรรมได้ที่ รายงานการเดินทางไปเจรจาการค้าที่ญี่ปุ่น


author

สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์

กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ