03 กรกฎาคม 2557

สรุปผลการจัดสัมมนาแนวโน้มความต้องการของผู้สูงอายุในตลาดอิตาลีและยุโรป

สรุปผลการจัดสัมมนาแนวโน้มความต้องการของผู้สูงอายุในตลาดอิตาลีและยุโรป วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 

กิจกรรมสัมมนาแนวโน้มความต้องการของตลาดสินค้าผู้สูงอายุในอิตาลีและยุโรป โดยเฉพาะกลุ่ม สินค้าเฟอร์นิเจอร์ ของใช้/อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ช่วยในการพยุงเดินหรือเคลื่อนไหว รถไฟฟ้าต่างๆ และ เครื่องจักรกลที่ใช้ในหุ่นยนต์ โดย Mr. Davide Piperno ผู้เชี่ยวชาญและนักออกแบบสินค้าสาหรับผู้สูงอายุ เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้ประกอบการไทยได้รับความรู้และโอกาสทางการตลาดและการพัฒนาสินค้าให้ตรงกับ ตลาดเป้าหมายได้ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง ประเทศ ถนนรัชดาภิเษก โดยสามารถสรุปผลการบรรยายได้ดังนี้ 

1. มีผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาจานวน 8o ราย ซึ่งเป็นผู้ผลิต/ผู้ประกอบการกลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์ ของเล่น ของแต่งบ้าน เคหะสิ่งทอ ถุงมือแพทย์ รถเข็น ฯลฯ 

2. ตลาดผู้สูงอายุของอิตาลีในอิตาลี มีขนาดใหญ่ จำนวนประชากรผู้สูงอายุมากกว่า 65 ปี มีมาก ถึง 11.6 ล้านคน และ ผู้สูงอายุมากกว่า 85 ปี จานวน 3.16 ล้านคน ในขณะที่เศรษฐกิจยุโรป (EU) มี 

จำนวนประชากรผู้สูงอายุมากกว่า65 ปีมีมากถึง60.34ล้านคนและผู้สูงอายุมากกว่า85 ปีจานวน 18.01 ล้านคน 

3. ด้วยระบบการประกันสังคมและการประกันสุขภาพที่ดี รัฐบาลอิตาลีให้การสนับสนุนด้านความเป็นอยู่แก่ผู้สูงอายุอย่างเข้มแข็ง รัฐให้เงินช่วยเหลือในการรักษาสูงสุดถึง 600,000 Euro ต่อประชากร 1 ราย อิตาลีจึงเป็นประเทศที่มีกาลังซื้อสูง 

4 สินค้าสำหรับผู้สูงอายุจากประเทศไทย ที่มีศักยภาพในการส่งออกไปยังประเทศอิตาลี อาทิ เฟอร์นิเจอร์ไม้ เก้าอี้นวมปรับระดับ สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ในห้องน้า จักรยานมอเตอร์ไฟฟ้า รถเข็นไฟฟ้า ของ ใช้ภายในบ้าน รองเท้า หมอนกันการกดทับ อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร เสื้อผ้าที่สวมใส่ง่าย เกมส์และของเล่นลับสมอง 

5. คอนโดและที่พักอาศัยในอิตาลี มีโครงการสาหรับกลุ่มผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ได้รับความนิยมอย่างสูง โดยโครงการจะติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในบ้านที่ติดตั้งกลไกอิเลคทรอนิคส์ หรือควบคุมด้วย รีโมทคอนโทรล ช่วยสร้างความสะดวกสบายให้แก่การใช้ชีวิต ดังนั้นหากประเทศไทย สามารถพัฒนาสินค้าที่มีเทคโนโลยีดังกล่าว น่าที่จะเจาะตลาดอิตาลีได้ดี 

6. อุตสาหกรรมการให้บริการด้านการท่องเที่ยวสาหรับผู้สูงอายุนับเป็นตลาดที่มีโอกาสสำหรับ ประเทศไทย อาทิ การพักผ่อนชายทะเล พร้อมการจัดกิจกรรมสันทนาการ เช่น การเต้นรา การสังสรรค์พูดคุย 

7. ในช่วงบ่ายเป็นการให้คำแนะนำเชิงลึกแก่บริษัท จำนวน 10 บริษัท โดยผู้เชี่ยวชาญได้ให้ คำแนะนาในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์รวมถึงช่องทางการจำหน่ายสินค้าในตลาดอิตาลี โดยเฉพาะกลุ่ม โรงพยาบาล 

8. ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 ผู้เชี่ยวชาญได้เดินทางไปเยี่ยมชมโรงงาน 2 บริษัทคือ บริษัท Papazaan (เฟอร์นิเจอร์หวาย)และบริษัท ดีสวัสดิ์ จำกัด (เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก) ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้แนะนาให้ 

พัฒนารูปแบบสินค้าให้เหมาะกับตลาดอิตาลีมากขึ้นพร้อมทั้งมีการนำภาพตัวอย่างสินค้าที่พัฒนาได้เหมาะกับ ผู้สูงอายุแล้วไปแสดงให้ผู้นำเข้าดูเพื่อนัดหมายเจรจาการค้าต่อไป ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญแจ้งว่า ควรมีการจดลิขสิทธิ์ ด้านการออกแบบอิตาลีก่อนที่จะนำออกขายในตลาดเพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบ ****************************************** 
กลุ่มงานพัฒนาช่องทางการตลาด 
สำนักพัฒนาการค้าและธุรกิจไลฟ์สไตล์ 
9 กรกฎาคม 2557 author

สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์

กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ