18 กันยายน 2557

Thailand Innovation and Design Expo 2014

โครงการสินค้าและบริการสำหรับผู้สูงอายุ ( 60+ Project ) ร่วมออกบูทงานงาน THAILAND INNOVATION  AND DESIGN EXPO 2014 หรือ T.I.D.E 2014 ขึ้นมา ระหว่างวันที่  18-21 กันยายน2557  ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จัดโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตที่สำคัญที่สุดของโลก สินค้าเกษตร ยานยนต์ แฟชั่น และกลุ่มอุตสาหกรรมและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งต้องใช้องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นสูง อีกทั้งยังตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญ มีภูมิศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนหลายประเทศ การสร้างมูลค้าให้กับตัวสินค้าด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นแนวคิดสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในศตวรรษหน้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เล็งเห็นถึงศักยภาพในการยกระดับให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง ของการสร้างมูลค่า ด้วยนวัตกรรมและงานออกแบบของงอาเซียน ซึ่งเป็นที่มาของการจัด  ภายในงานจะมีการจัดแสดงผลงานและการประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและงานออกแบบ และกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เป็นเวทีให้กับนักออกแบบ นักคิด นักประดิษฐ์ และผู้ประกอบการของไทยได้เผยแพร่ผลงาน สร้างปฏิสัมพันธ์ เชื่อมโยง และแลกเปลี่ยน องค์ความรู้ ซึ่งจะก่อให้เกิดความสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆในอนาคต นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ในการเผยแพร่ความรู้ให้กับ ประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิดการตื่นตัวในการนำนวัตกรรมและงานออกแบบมาสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ


author

สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์

กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ